Programos

ĮSTAIGOJE VYKDOMOS PAPILDOMOS PROGRAMOS:

 • Ekologiniu „Pušaitės“ takeliu (ekologinė, aplinkosaugos programa);
 • „Zipio draugai“ (socioedukacinė, emocinė vaikų savijautos gerinimo programa);
 • „Pažįstu judėdamas, kuriu pažindamas“ (judesių kūrybiškumą, pasaulio pažinimą skatinanti programa)

TAIKOMI ŠIE UGDYMO METODAI, BŪDAI, FORMOS:

 • Žaidimas, kaip vaiko gyvenimo ir ugdymo (si) būdas.
 • Palankios aplinkos kūrimas, įrengiant veiklai patogias erdves, parenkant ugdymąsi, kūrybiškumą, eksperimentavimą, saviraišką skatinančias priemones, žaislus, simbolius, ženklus ir kt.
 • Ugdymas pavyzdžiu, kai pedagogas žaismingai, išraiškingai veikia vaikų akivaizdoje ir skatina mėgdžioti, pradeda veiklą ir išprovokuoja savarankiškai ją tęsti patiems vaikams, taip turtinti patirtį, siekti vaikų kūrybos interpretacijų, atradimų, bandymų.
 • Situacinis, spontaniškas ugdymas, kai pedagogas pritaria kylančioms vaikų idėjoms, jas palaiko, kaip vertingą patirtį, išplėtoja vaikų inicijuotus pokalbius, žaidimus, vaidinimų siužetus.
 • Individualizuotas ugdymas, taikant natūralius ir specialius ugdymo gabiems ir spec. poreikių turintiems vaikams būdus: vardinė veikla, susitarimai su pedagogu, bendra vaiko ir pedagogo veikla, individualios užduotys šeimai.

Ugdymo aplinka

 • Užtikrinanti gerą vaiko savijautą, emocinius santykius: vaikas–vaikas, vaikas-pedagogas, vaikas–tėvai pedagogai;
 • Ugdanti vaiko kūrybiškumą;
 • Skatinanti vaiko savarankiškumą;
 • Padedanti aktyviai bendrauti;
 • Organizuojanti įvairiapusišką sveikatinimo veiklą;
 • Estetiška ir funkcionali.
Google Translate
Skip to content